12. klase | Neklātiene | kods 31011013 | Vispārējās vidējās izglītības virziens |

Vispārējās vidējās izglītības programma

12.klase | Neklātiene | kods 31011013 |

Izglītības programma dod iespēju iegūt izglītību neklātienes programmā pieaugušajiem, kuri atbilstīgā vecumā nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai ir iesaistījušies darba tirgū pēc pamatizglītības ieguves, bet vēlas turpināt izglītību.

Izglītības programma nodrošina līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi no visām izglītības jomām un attīsta interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem.

Vispārējās vidējās izglītības neklātienes programma tiek īstenota vienu dienu nedēļā klātienē un vienu dienu attālināti. Saziņa ar skolotāju notiek klātienē konsultāciju laikā vai izmantojot e-klase.lv .

12.klase

Latviešu valoda, Literatūra
Matemātika
Angļu valoda
Krievu valoda/Vācu valoda
Vizuālā māksla
Bioloģija
Ķīmija
Fizika
Ekonomika
Informātika
Politika un tiesības
Latvijas un pasaules vēsture

Ievērojot neklātienes izglītības programmas specifiku, daļa jautājumu mācību priekšmetos pēc pedagoga un izglītojamā savstarpējas vienošanās izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi.

Izglītojamie iegūst vērtējumu, nokārtojot ieskaites katrā mācību priekšmetā. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kurā veiktie ieraksti apliecina vidējās izglītības programmas daļas apguvi.

Par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu.

Konsultācijas iespējams saņemt, rakstot e-pastu: davv@dobele.lv vai zvanot pa tālr.: +371 63781303 vai +371 27835684