Pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) programmas (neklātienei) (kods 21011113)

Pamatizglītības otrā posma programma

| 7.–9.klase | neklātiene | kods 23011113 |

Otrā posma pamatizglītības programma tiek īstenota trīs gadu laikā. Izglītojamie apgūst 7. klases, 8.klases un 9. klases, mācību priekšmetus atbilstoši iepriekš iegūtajai izglītībai (pēdējā liecība par pārcelšanu nākamajā klasē).

Mācības notiek divas dienas nedēļā klātienē un viena diena attālināti pēc skolā izstrādāta stundu saraksta.

7. klase un 8.klase                                                                 9.klase

Latviešu valoda Latviešu valoda, Literatūra
Svešvaloda I, svešvaloda II Matemātikā
Sociālās zinības Ķīmija
Latvijas un pasaules vēsture Fizika
Vizuālā māksla Vizuālā māksla
Mūzika Informātika
Literatūra Ģeogrāfija
Teātra māksla Sociālās zinības / Pasaules vēsture
Ķīmija Mūzika
Fizika Vācu valoda
Bioloģija Angļu valoda
Ģeogrāfija Latvijas vēsture
Matemātika Krievu valoda
Dizains un tehnoloģija  
Datorika  
Inženierzinības  
Sports un veselība  

Izglītojamie iegūst vērtējumu, nokārtojot ieskaites katrā mācību priekšmetā. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kurā veiktie ieraksti apliecina pamatizglītības programmas daļas apguvi.

Par pamatskolas izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem apliecību un sekmju izrakstu.

Konsultācijas iespējams saņemt, rakstot e-pastu: davv@dobele.lv vai zvanot pa tālr.: +371 63781303 vai +371 27835684