Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma (kods 31011014)

Vispārējās vidējās izglītības programma

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienes tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Pedagogu izveidotie mācību materiāli, norādes par izmantojamo literatūru un pārbaudes darbi ievietoti Moodle vidē un ir pieejami katram individuāli ar savu paroli. Ieskaites kārto individuāli izvēlētos termiņos. Izglītojamais ir atbildīgs par darbu savlaicīgu iesniegšanu. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti e-žurnālā. Moodle vidē notiek konsultācijas ar priekšmeta skolotāju, pēc grafika.

            10.klase                                                          11.klase

Latviešu valoda I un Literatūra II, Latviešu valoda un Literatūra II
Svešvaloda I (B2), Svešvaloda (B1) Svešvaloda I (B2), CE Svešvaloda (B1)
Kultūra un māksla I / Dizains un tehnoloģijas I / Programmēšana I Kultūra un māksla II / Dizains un tehnoloģijas II / Programmēšana II
Dabaszinības Dabaszinības
Matemātika I, Matemātika I
Sports un veselība Sociālās zinības un vēsture

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts:

 1. obligātie mācību priekšmeti: latviešu valoda, svešvaloda, matemātika, informātika, Latvijas un pasaules vēsture, fizika, ķīmija, bioloģija, literatūra, vizuālā māksla;
 2. izvēles mācību priekšmeti: ekonomika, ģeogrāfija, psiholoģija, politika un tiesības un veselības mācība.

Izglītības programma paredz grupu konsultācijas, individuālās konsultācijas klātienē un/vai neklātienē, ieskaites klātienē un/vai neklātienē.

Pedagogu izveidotie mācību materiāli, norādes par izmantojamo literatūru un pārbaudes darbi ievietoti Moodle vidē un ir pieejami katram individuāli ar savu paroli.

Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits katram mācību priekšmetam:

 1. ieskaites tiek kārtotas izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pēc darba izpildes izglītojamais ne ilgāk kā divu nedēļu laikā saņem iegūto vērtējumu elektroniskā veidā;
 2. ieskaites var kārtot arī klātienē izglītības iestādē.

Ieskaites var kārtot izglītojamā individuāli izvēlētos termiņos. Izglītojamais pats ir atbildīgs par darbu savlaicīgu iesniegšanu. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti e-žurnālā.

Pēc obligāto ieskaišu par vienas klases kursu nokārtošanas izglītojamais tiek pārcelts nākamajā klasē. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība.

Par izglītības programmas apguvi izglītojamie saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izrakstu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 27835684

TĀLMĀCĪBA

        Izglītības programma nodrošina tālmācībai īpaši organizētu mācību procesu ar sistematizētiem un izkārtotiem mācību materiāliem un dažādu tehnisko un elektronisko tālsaziņas līdzekļu izmantošanu (www.davv-moodle.lv/moodle), kā arī individuālu mācīšanās tempu un specifisku iegūto zināšanu pārbaudes un sasniegtā izglītības līmeņa novērtēšanas veidu un kārtību. 2019./2020.gadā šajā programmā mācās 54 izglītojamie.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienē tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ), kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un kuri ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Izglītības programma nodrošina tālmācībai īpaši organizētu mācību procesu ar sistematizētiem un izkārtotiem mācību materiāliem un dažādu tehnisko un elektronisko tālsaziņas līdzekļu izmantošanu, kā arī individuālu mācīšanās tempu un specifisku iegūto zināšanu pārbaudes un sasniegtā izglītības līmeņa novērtēšanas veidu un kārtību.

Mācību satura apguvei var izmantot Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru un mācību priekšmetu programmu paraugus, kā arī izglītības iestādes izveidotos tālmācības mācību materiālus.

Tālmācības mācību procesu papildina: 

 • klātienes grupu konsultācijas pēc skolas noteikta plāna. Klātienes konsultācijas organizē kā diskusijas, grupu darbu, aktīvu domu un pieredzes apmaiņu, pēc nepieciešamības veicot pašpārbaudes uzdevumus, testus vai praktiskos un laboratorijas darbus, kas padziļina izpratni un palīdz noskaidrot jautājumus saistībā ar mācību vielas apguvi;
 • individuālas klātienes konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma, vienojoties par norises laiku ar mācību priekšmeta pedagogu;
 • individuālas neklātienes konsultācijas ar elektronisko tālsaziņas līdzekļu starpniecību.
 • Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits katram mācību priekšmetam:
 • katrai ieskaitei ir noteikti vērtēšanas kritēriji, vērtēšanas skala un izpildes laiks;
 • ieskaites tiek kārtotas izmantojot elektroniskos tālsaziņas līdzekļus. Pēc ieskaites izpildes un nosūtīšanas izglītojamais ne ilgāk kā divu nedēļu laikā saņem iegūto vērtējumu elektroniskā veidā;
 • · .katrā mācību priekšmetā pedagogs var noteikt starpieskaites, kuras ir saskaņotas ar skolas direktori;
 • · ieskaites var kārtot arī klātienē skolā.

 Uzsākt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona bez vecuma ierobežojuma, ja tā ieguvusi apliecību par pamatizglītību.

 Obligātās prasības izglītojamo uzņemšanai vispārējās izglītības iestādē nosaka Ministru kabinets. 

Uzņemot izglītojamo 11. vai 12.klasē skolas direktors, pieaicinot mācību priekšmetu pedagogus, izvērtē izglītojamā iepriekš apgūto mācību saturu pēc liecības vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksta (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā) un pieņem lēmumu par uzņemšanu noteiktā klasē un noteiktu ieskaišu vērtējumu ieskaitīšanu.