12. klase | Tālmācība | kods 31016014 | Vispārējās vidējās izglītības virziens |

12. klase | Tālmācība | kods 31016014 | Vispārējās vidējās izglītības virziens

Vispārējās vidējās izglītības programma

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienes tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Pedagogu izveidotie mācību materiāli, norādes par izmantojamo literatūru un pārbaudes darbi ievietoti Moodle vidē un ir pieejami katram individuāli ar savu paroli. Ieskaites kārto individuāli izvēlētos termiņos. Izglītojamais ir atbildīgs par darbu savlaicīgu iesniegšanu. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti e-žurnālā. Moodle vidē notiek konsultācijas ar priekšmeta skolotāju, pēc grafika.

12.klase

Latviešu valoda un Literatūra II
Svešvaloda I (B2), Svešvaloda (B1)
Kultūra un māksla II/ Dizains un tehnoloģijas II/ Programmēšana II
Dabaszinības
Matemātika, Matemātika I
Datorika/ Kultūras pamati
Projekta darbs