Automehāniķis

Mācību ilgums:          4 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 3.

Izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību, kas dod iespēju iestāties augstskolā.

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Valodās un komunikatīvās zinībās:

 • latviešu valodu;
 • pirmo svešvalodu;
 • otro svešvalodu;

Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības;

 • matemātiku;
 • informātiku;
 • fiziku;
 • ķīmiju.

Sociālās zinības un kultūrizglītība:

 • ekonomiku;
 • Latvijas un pasaules vēsturi;
 • literatūru.

Profesionālie mācību priekšmeti;

 • sabiedrības un cilvēka drošība (ietverta veselības mācība);
 • automobiļu tehniskā apkope un diagnostika;
 • automobiļu remonts;
 • automobiļu uzbūve,
 • iekšdedzes motori,
 • elektrotehnika, elektronika;
 • materiālu mācība;
 • rasēšana;
 • lietišķā matemātika;
 • saskarsme.

Praktiskās mācības:

 • atslēdznieku darbi;
 • metālapstrāde;
 • montāžas, demontāžas;
 • virsbūves remonts;
 • tehniskās apkopes.

Sports

Kvalifikācijas prakse:

 • autotransporta uzņēmumos Latvijā

Prakses iespējas:

 • Dobeles pilsētas un Dobeles novada autotransporta uzņēmumos,
 • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada autotransporta uzņēmumos,
 • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

 Papildus iespējas:

 • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841