Automehāniķis

Mācību ilgums:          4 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: trešais

Izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību, kas dod iespēju iestāties augstskolā.

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Automobiļu uzbūves pamati
Rasēšanas pamati
Demontāža un montāža
Remonta pamati
Virsbūves detaļu remonta pamati
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
Riepu maiņa un remonts
Rasēšana
Automobiļu šasijas remonts
Virsbūves remonta pamati
Automobiļu elektroiekārtu remonts
Motoru remonts
Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts
Elektronisko sistēmu remonta pamati
Tehniskā servisa organizācija
Autovadītāju apmācības programma
Autoatslēdznieka prakse
Automehāniķa prakse
Latviešu valoda I un Literatūra I
Matemātika I
Svešvaloda I (B2)
Sports
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis)
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) u.c.

Kvalifikācijas prakse:

  • autotransporta uzņēmumos Latvijā

Prakses iespējas:

  • Dobeles pilsētas un Dobeles novada autotransporta uzņēmumos,
  • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada autotransporta uzņēmumos,
  • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

 Papildus iespējas:

  • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841