Prakse ārzemēs | Erasmus+

Erasmus + aktivitātes KA122-VET projekts īstermiņa mobilitātes «Sasniedz vairāk. Prakse ārzemēs». Mērķis: uzlabot audzēkņu profesionālās kompetences, dodot tiem iespēju iegūt praktisku pieredzi savā profesijā ārzemēs, izstrādāt idejas par mācību procesa pilnveidošanu, lai palielinātu audzēkņu konkurētspēju Latvijas un Eiropas darba tirgū, radīt labāku izpratni par Eiropas savienības sociālajiem un kultūras aspektiem. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi, kuriem 2023./2024. m. g. 2. semestrī ir plānota prakse uzņēmumos autotransporta vai ēdināšanas pakalpojumu nozarē un kuriem ir vismaz 18 gadi, var pieteikties Erasmus+ mobilitātei un iegūt starptautisku pieredzi uzņēmumos, kas darbojas  autotransporta vai  ēdināšanas pakalpojumu nozarē kādā no Eiropas Savienības valstīm! Kāpēc piedalīties?Piedaloties īstermiņa…

Vairāk par projektu Vairāk par projektu

Programma “Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātuiespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūrasizpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu parsavu valsti un tās cilvēkiem. Tā ir kompleksa, starpdisciplināra kultūrizglītības programma, kaskatru mācību semestri aptver vairāk nekā 230 000 Latvijas bērnu un jauniešu, sniedzot viņiemiespēju sastapt kultūru. Programma uzsāka darbību ar 2018./2019. mācību gadu Latvijas valstssimtgades programmas ietvaros un kopš 2022. gada tiek administrēta Latvijas Nacionālajākultūras centrā. Programma rūpējas, lai visiem skolēniem, kas klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās unprofesionālās izglītības programmas, regulāri pieejamas kvalitatīvas, profesionāli veidotaskultūras norises, kas atklāj Latvijas…

Vairāk par projektu Vairāk par projektu

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

DAVV iesaistījusies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās. Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas…

Vairāk par projektu Vairāk par projektu

ESF projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide”

Projekta ietvaros gūta profesionālā pilnveide semināros un stažēšanās pasākumos 2019.gada 10.un 11.decembris Master treining intensīvais kurss“Efektīvs vadītājs” (16 stundas) 3 semināru cikls  “Mentorings - efektīvs atbalsts jaunajiem pedagogiem 04.12.2019., Rīgā,  "Baltijas Datoru Akadēmija" “Modernās tehnoloģijas mācību procesa pilnveidē” 06.11.2019., “Mentoringa psiholoģiskie aspekti” 26.10.2019., “Mentoringa pedagoģiskie aspekti” 2019.23.10, 13.11 un 4.12. profesionālās kompetences pilnveides kursi ''Emocionālā inteliģence izglītībā'' (36 stundas)  5 pedagogi 2019.gada 8.-9.novembris seminārs skaistumkopšanas nozarē  “Skaistumkopšana - veselības saglabāšana un atjaunošana” (16 stundas) “Efektīva komunikācija”  (16 stundas)  2 pedagogi Nākotnes darba skatuve. Intelekts. Radošums” 2 pedagogi nozaru pedagogiem “Rudzu maizes gatavošanas meistraklase” (8 stundas). seminārs pārtikas ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu nozaru pedagogiem “Jauni risinājumi…

Vairāk par projektu Vairāk par projektu