Pavārs

Mācību ilgums:          4 gadi

Iepriekšējā izglītība: pamata

Profesionālās kvalifikācijas līmenis: 3.

Izglītības dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas nodrošina tiesības iestāties augstskolā

Mācību laikā izglītojamie skolā apgūst sekojošus priekšmetus:

Valodās un komunikatīvās zinībās:

 • latviešu valodu;
 • pirmo svešvalodu (angļu) ;
 • otro svešvalodu (krievu);

Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības;

 • matemātiku;
 • informātiku;
 • fiziku;
 • ķīmiju

Sociālās zinības un kultūrizglītība:

 • ekonomiku;
 • Latvijas un pasaules vēsturi;
 • literatūru;

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • sabiedrības un cilvēka drošību;
 • sanitāriju un higiēnu;
 • prečzinības;
 • darba organizāciju virtuvē;
 • ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu;
 • ēdienu gatavošanas tehnoloģiju;
 • Latvijas kulināro mantojumu;
 • veselīgo uzturu;
 • miltu konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamatus;
 • uzskaiti, atskaiti un kalkulāciju;
 • profesionālās datorprogrammas;
 • viesu apkalpošanas pamatus;
 • lietišķo saskarsmi;
 • profesionālo pirmo svešvalodu (angļu);
 • profesionālo otro svešvalodu (vācu).

Praktiskās mācības:

 • ēdienu gatavošanas tehnoloģiju;
 • viesu apkalpošanu;
 • sportu.

Prakses iespējas:

 • Dobeles pilsētas un Dobeles novada ēdināšanas uzņēmumos,
 • Citu novadu izglītojamiem prakse ir iespējama sava novada ēdināšanas uzņēmumos,
 • Kvalifikācijas praksi strādā pašu izvēlētās prakses vietās.

Papildus iespējas:

 • Prakse ārzemēs. (Vācijā, Bonnā darbā iekārtošanās birojs)
 • Dažādas ārpusstundu aktivitātes. Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca.

Kontakttālrunis:  63781303, mob. tālr. 28373841